“กรุงเทพโพลล์” เผย!! ปชช. วอน “บิ๊กตู่” แก้ “ปัญหาเศรษฐกิจ-ว่างงาน” เป็นของขวัญปีใหม่ คาด! ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ว

“กรุงเทพโพลล์” เผย!! ปชช. วอน “บิ๊กตู่” แก้ “ปัญหาเศรษฐกิจ-ว่างงาน” เป็นของขวัญปีใหม่ คาด! ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ว

Publish 2016-01-03 11:08:48

 

              กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี” ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง การว่างงาน เป็นของขวัญปีใหม่จากนายกรัฐมนตรี มากที่สุด คาดแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว       

 

                วันนี้ (3 ม.ค. 59) กรุงเทพโพลล์ โดย "ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ" เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,189 คน พบว่า

                ของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ที่อยากได้จาก นายกรัฐมนตรี มากที่สุด คือ อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง และการว่างงาน ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ อยากให้ประเทศสงบสุข สามารถสร้างความสามัคคีปรองดองให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 16.3 และอยากให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว ร้อยละ 10.1

                ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดในปีใหม่นี้  ได้แก่ อยากให้ปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ  อยากให้ปฏิรูปเรื่องสังคมปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 18.7 และ อยากให้ปฏิรูปด้านการเมือง ทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ ร้อยละ 9.6

                ทั้งนี้ เมื่อถามความเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (ปี 2558) พบว่า ประชาชนคิดว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ ประชาชนคิดว่าปีนี้น่าจะเหมือนกับปีที่แล้ว ร้อยละ 33.8 และ ประชาชนคิดว่าปีนี้น่าจะแย่กว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 15.6

                สุดท้าย ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา  ได้แก่ ประชาชนระบุว่านายกรัฐมนตรี “เป็นคนจริงใจ พูดจาตรงไปตรงมา” ร้อยละ 28.9  รองลงมา ประชาชนระบุว่า พูดจาแข็งไป โผงผาง ฉุนเฉียวบ่อย” ร้อยละ 18.2 และ ประชาชนระบุว่า เป็นคนจริงจัง ตั้งใจทำงาน” ร้อยละ 13.4

 

ข้อมูล :