ทส. จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้สู่ความยั่งยืน!!!

Publish 2018-04-25 17:20:39เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่โรงแรมรอยัลคลิป แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการจัดงานค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมกว่า 100 คนโดย พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และได้มาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลกที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในเสาหลักของเป้าหมาย SDGs ซึ่งเยาวชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เป็นทั้งผู้ลงมือปฏิบัติ ผู้รับผลกระทบ ตลอดจนเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

 

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีบทบาทในการคิด สร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นที่เยาวชน ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อต่อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตในการที่จะนำพาภูมิภาคอาเซียนขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้เยาวชนในทุกประเทศได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่นางเอรีนา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก ได้กล่าวย้ำถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นพิมพ์เขียว ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเยาวชนจากทุกประเทศก็จะสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในประเทศของตนได้อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม รมว.ทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีของเยาวชนไทยในการที่จะสร้างเครือข่าย และนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นเครือข่ายค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

 เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม


Recommend News