ราชกิจจาฯแพร่ประกาศสำนักนายกฯ  ..  โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ข้าราชการอัยการทั่วปท. รวม 788  ราย (อ่านรายละเอียด)

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศสำนักนายกฯ .. โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ข้าราชการอัยการทั่วปท. รวม 788 ราย (อ่านรายละเอียด)

Publish 2018-01-18 08:48:28

 

ราชกิจจานุเบกษา   เล่ม ๑๓๕  ตอนพิเศษ ๑๐ ง    เผยแพร่    ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร   เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  ข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 788 ราย ดังนี้
๑. นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง
รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๒. นางสมสุข มีวุฒิสม ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง
รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๓. นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง
รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๔. นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง
รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๕. นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๖. นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
การสอบสวน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๗. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีอาญา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๘. นายสุจิต อ่ำพันธุ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีอาญาธนบุรี
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๙. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการภาค ๔ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 


๑๐. นายสุรศักดิ์ รักญาติ อธิบดีอัยการภาค ๘ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๑๑. นางสาวรจนา เหมะกรม อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแพ่งธนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๑๒. นางศรีนิดา พรหมหิตาธร อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานการยุติ
การดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๑๓. นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ อธิบดีอัยการภาค ๑ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๑๔. นายกิตติ แก้วทับทิม อธิบดีอัยการภาค ๖ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
๑๕. นายอํานวย สุขเกษม อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๗
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๒ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๑๖. นายสมปอง ธานีรัตน์ อธิบดีอัยการภาค ๓ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง
อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีอาญาธนบุรี
๑๗. นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครอง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๑๘. นายพิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดียาเสพติด
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีอาญา
๑๙. นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแรงงานภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๒
๒๐. นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการช้ัน ๖) สํานักงานคดีแรงงาน
ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
๒๑. นายชาญชัย โชติเวทธํารง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครองนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๓ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๒๒. นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแพ่ง
กรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลแขวง
๒๓. นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง
สงขลา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๙ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๒๔. นายวันชาติ สันติกุญชร อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
สํานักงานคณะกรรมการอัยการ
๒๕. นายนิวิษฐ์ ประสิทธิ์วิเศษ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแรงงานภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีอาญา
กรุงเทพใต้
๒๖. นายสุรพงษ์ วัฒนพานิช อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง
ภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๕ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๒๗. นายวิสูตร พ่วงใส อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๘
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๘ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๒๘. นายกัมพล ชัยรัชนีกร อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแพ่งกรุงเทพใต้
๒๙. นายเกษม สุกิจบริหาร อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงาน
ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแพ่งธนบุรี
๓๐. นายธนาพัฒน์ ทองภักดี อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง
อุดรธานี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๔ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๓๑. นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีศาลสูงภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๑ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๓๒. นางสาวกัลยา สินวิสูตร อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง
ขอนแก่น ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีภาษีอากร
๓๓. นายวิโรจน์ อรุณโรจน์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงาน
ภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๗
๓๔. นายพีรยุทธ์ ประดิษฐ์กุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีค้ามนุษย์ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีอัยการสูงสุด
๓๕. นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง
พิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดียาเสพติด
๓๖. นายวิชาญ ธรรมสุจริต อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงาน
ภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๓๗. นายจิรพล วชิรไพศาล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง
นครสวรรค์ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๖ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
๓๘. นายเนตร นาคสุข อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง
เชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง
๓๙. นายจารนัย อานามวัฒน์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕
๔๐. นายยรรยง พิทยพันธุ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๑

๔๑. นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
๔๒. นายวิเชียร ถนอมพิชัย อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริต
๔๓. นายสุริยะ แบ่งส่วน อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๑
๔๔. นายประสิทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแพ่งธนบุรี ดํารงตําแหน่ง อธิบดอีัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๑
๔๕. ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแรงงานภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๒
๔๖. นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร รองอธิบดีอัยการภาค ๗ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๘
๔๗. นายการุณ บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองระยอง
๔๘. นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร รองอธิบดีอัยการภาค ๙ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๙
๔๙. นางวลัยรัตน์ วิชพันธุ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีกิจการ
อัยการสูงสุด ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด
๕๐. นายรุจ เขื่อนสุวรรณ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีอาญา
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีค้ามนุษย์
๕๑. นายจํารัส อัตถสุริยานันท์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองเพชรบุรี
๕๒. นายสุพิศาล สุธรรมชัย รองอธิบดีอัยการภาค ๘ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๘
๕๓. นายชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีภาษีอากร
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๓

๕๔. นายปัญญา สุนทรพฤกษ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีศาลสูงภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๙
๕๕. นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครอง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง
๕๖. นายกิตินันท์ ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
การสอบสวน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานการสอบสวน
๕๗. นายพินิจ ตันสถิรานันท์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีล้มละลาย ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๕
๕๘. นายชาติชาย ทองอ่อน รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครองสงขลา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองสงขลา
๕๙. นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีกิจการอัยการสูงสุด ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๖๐. นายกิตินันท์ เจริญสุข รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครองอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
๖๑. นายจิตรนรา นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดียาเสพติด
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๒
๖๒. นายชาตรี สุวรรณิน รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานการบังคับคดี
๖๓. นายปิยะนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
การยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
สํานักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
๖๔. นายนิพนธ์ ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คณะกรรมการอัยการ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๗
๖๕. นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุล รองอธิบดีอัยการภาค ๑ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๖
๖๖. นายสุทธิ ผ่องอ่อน รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง
ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองขอนแก่น
๖๗. นายอํานาจ มุทิตาเจริญ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
๖๘. นายประสพโชค วสิกชาติ รองอธิบดีอัยการภาค ๕ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม่
๖๙. นายเกียรติพล ภู่จํารูญ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลแขวง
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๓
๗๐. นางอรอนงค์ วัฒนินธ์วงศ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีอาญากรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองนครสวรรค์
๗๑. นายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองอุดรธานี
๗๒. นายสุนทร สุรวัฒนาวงศ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๖
๗๓. นายอนันต์ สินธุรักษ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครองนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองนครราชสีมา
๗๔. นายประณม ถวัลย์ลาภา รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแรงงานภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕
๗๕. นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
๗๖. นายมีชัย เหลืองกําจร รองอธิบดีอัยการภาค ๓ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓
๗๗. นายพรชัย เหลืองอารีพร รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีแพ่งกรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองพิษณุโลก
๗๘. นายอิทธิพล เพิ่มศรี รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีพิเศษ
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖
๗๙. นายไช้พงษ์ อัศวบุญญาเลิศ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน
คดีปกครองอุดรธานี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๔
๘๐. นายวชิระ สนธิรักษ์ รองอธิบดีอัยการภาค ๑ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง
อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔
๘๑. นายสิทธิพร ครุฑนาค รองอธิบดีอัยการภาค ๒ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง
อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๙
๘๒. นายฐาปนา ใจกลม รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลแขวง
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

(คลิกอ่านรายละเอียด :  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ  )

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน