ประกาศราชกิจจาฯ!!!พระราชทานยศทหาร ๘,๘๔๑ ราย(รายละเอียด)

Publish 2018-01-10 14:46:01ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน ๘,๘๔๑ ราย
ดังนี้

สํานักงานรัฐมนตรี
๑. ว่าที่พันตรี ณรงค์ ศรีทาคง เป็น พันตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. ว่าที่ร้อยโท จําเนียร ยาแก้ว เป็น ร้อยโท
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. ว่าที่เรืออากาศโท เอกพัน อมรัชกุล เป็น เรืออากาศโท
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
สํานักงานปลัดกระทรวง
๔. ว่าที่พันเอก สมัย พุดพริ้ง เป็น พันเอก
๕. ว่าที่พันเอก ภูเบศ หินชีระนันท์ เป็น พันเอก
๖. ว่าที่พันเอก จักรพันธ์ เรืองพานิช เป็น พันเอก
๗. ว่าที่พันเอก สนอง หมวกสอน เป็น พันเอก
๘. ว่าที่พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์ เป็น พันเอก
ทั้ง ๕ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๙. ว่าที่พันเอก ตึก นรนิล เป็น พันเอก
ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๐. ว่าที่พันเอก บุรวัธน์ คุปต์กาญจนากุล เป็น พันเอก
หน้า ๒เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๑๑. ว่าที่พันเอก พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร เป็น พันเอก
๑๒. ว่าที่พันเอก พิเชษฐ บุญมาก เป็น พันเอก
ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๓. ว่าที่พันเอก ฐิติพงษ์ บุญพันธ์ เป็น พันเอก
๑๔. ว่าที่พันเอก พิชิต สุวรรณกนิษฐ์ เป็น พันเอก
๑๕. ว่าที่พันเอก ประพันธ์ พรหมหิรัญ เป็น พันเอก
๑๖. ว่าที่พันเอก อํานาจ ชนะชาญชัย เป็น พันเอก
๑๗. ว่าที่พันเอก อนันต์ พินิจการ เป็น พันเอก
๑๘. ว่าที่พันเอก วันชนะ สวัสดี เป็น พันเอก
ทั้ง ๖ รายนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๙. ว่าที่พันเอก ชยพล กองแก้ว เป็น พันเอก
๒๐. ว่าที่พันเอก วิริยชัย ดิษเสถียร เป็น พันเอก
๒๑. ว่าที่พันเอก เพิ่มพร จงประสิทธิ์ เป็น พันเอก
๒๒. ว่าที่พันเอก สุชาติ ชาวนา เป็น พันเอก
ทั้ง ๔ รายนี้ ต้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๒๓. ว่าที่พันเอก นรินทร์ บัวลอย เป็น พันเอก
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒๔. ว่าที่พันเอก ณัฏฐชัย ปัญญาใส เป็น พันเอก
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
๒๕. ว่าที่พันเอก อดิศัย มีสมพืชน์ เป็น พันเอก
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๖. ว่าที่พันเอก ปริญัติ เติมผล เป็น พันเอก
๒๗. ว่าที่พันเอก พฤฒิชัย วิชากรกุล เป็น พันเอก
๒๘. ว่าที่พันเอก ชัยรัตน์ วิบูลมงคล เป็น พันเอก
๒๙. ว่าที่พันเอก อนุพันธ์ ใจเพียร เป็น พันเอก
หน้า ๓
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๓๐. ว่าที่พันเอก ศักรรินทร์ พลางกูร เป็น พันเอก๓๑. ว่าที่พันเอก ชัยวัฒน์ โชติยานนท์ เป็น พันเอก
ทั้ง ๖ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๒. ว่าที่นาวาเอก ธนาบุรี พุ่มแก้ว เป็น นาวาเอก
๓๓. ว่าที่นาวาเอก ธวัชชัย แตงสมุทร เป็น นาวาเอก
๓๔. ว่าที่นาวาเอก อัจจิพันธ์ อรัณยะนาค เป็น นาวาเอก
๓๕. ว่าที่นาวาเอก กวีศักดิ์ วัฒนะคีรี เป็น นาวาเอก
ทั้ง ๔ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๖. ว่าที่นาวาเอก สมบูรณ์ เจิมศิริ เป็น นาวาเอก
ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓๗. ว่าที่นาวาเอก คณิต อรรถาวร เป็น นาวาเอก
ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓๘. ว่าที่นาวาเอก ญาณาธร ฟักเทพ เป็น นาวาเอก
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
๓๙. ว่าที่นาวาเอก เดชา ล้อเจริญกิจ เป็น นาวาเอก
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔๐. ว่าที่นาวาอากาศเอก กาญจน์ วาณิชกะ เป็น นาวาอากาศเอก
ต้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔๑. ว่าที่นาวาอากาศเอก กมลภัณฑ์ บุญเฉลิมศักดิ์ เป็น นาวาอากาศเอก
ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔๒. ว่าที่นาวาอากาศเอก ณัทวรรษ พรเลิศ เป็น นาวาอากาศเอก
๔๓. ว่าที่นาวาอากาศเอก สุรเสกข์ ไตลังคะ เป็น นาวาอากาศเอก
ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔๔. ว่าที่นาวาอากาศเอก พงษ์ชัย เอกวิทยาเวชนุกูล เป็น นาวาอากาศเอก
ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
หน้า ๔
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๔๕. ว่าที่นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ สิงหเสนี เป็น นาวาอากาศเอก
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔๖. ว่าที่พันเอกหญิง มนเนตร ภุมรารสสุคนธ์ เป็น พันเอกหญิง
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔๗. ว่าที่พันเอกหญิง พิมพ์พร สิริเจริญสุข เป็น พันเอกหญิง
ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๘. ว่าที่พันเอกหญิง นพรรษศร เพ็ชรมงคล เป็น พันเอกหญิง
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๙. ว่าที่พันเอกหญิง ปวรวรรณ นากแก้วเทศ เป็น พันเอกหญิง
๕๐. ว่าที่พันเอกหญิง สาธิณี เข็มศิริ เป็น พันเอกหญิง
ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านรายชื่อเพิ่มเติมคลิก ++เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย


Suggess News