ประกาศราชกิจจาฯ..โปรดเกล้าฯให้นายทหาร ออกจากยศ นาวาอากาศโท เป็นจ่าสิบตรี ด้วยประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการครองยศ (รายละเอียด)

Publish 2017-12-25 21:52:13

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร ความดังนี้ 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับโอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร จำนวน 1 ราย ดังนี้

ให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับโอน นาวาอากาศโท อุทัย สินโพธิ์ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ระดับ 8 งานชาวที่ ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์ 904 สังกัด สำนักพระราชวัง มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร สังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสิบธุรการกองกำลังพล ฝ่ายเสนาธิการ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แต่งกายทหารบก เหล่าราบให้ นาวาอากาศโท อุทัย สินโพธิ์ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากยศ นาวาอากาศโท เป็น จ่าสิบตรีเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการครองยศ ขาดสำนึกในการเป็นข้าราชบริพาร ขาดวิจารณญาณ ไม่ประเมินตนเอง และประพฤติไม่บังควรต่อผู้ใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับฐานะและวุฒิภาวะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปเรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์