ประกาศราชกิจจาฯ!!! "ประยุทธ์" เซ็นเปลี่ยนตัว ผู้ปฏิบัติงานในทีม คสช. (รายละเอียด)

Publish 2017-12-07 18:12:05วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
 ๑. เดิม ข้อ ๑.๒ พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็น ข้อ ๑.๒ พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)


๒. เดิม ข้อ ๒.๒ พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็น ข้อ ๒.๒ พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ