ถอยแล้วนะโยม !?! มจร.ยกเลิกMOUกกต.ยุติธรรมะสลายสีเสื้อ พระพรหมบัณฑิตแจงวงถกมส.เพื่อความสบายใจทุกฝ่าย ลบครหายุ่งการเมือง ละเมิดคำสั่งเจ้าคณะ?

Publish 2017-11-25 16:26:19จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดย นายประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างพลเมืองดีและขยายเครือข่าย โดย กกต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อบุคคลที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายและนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศ โดยมีสหวิทยาเขต จำนวน 27 แห่ง และสหวิทยาเขตในแต่ละพื้นที่มีพระสงฆ์ทำหน้าที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 17,000 รูป ซึ่งนับเป็นการสร้างเครือข่ายในเชิงวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นหน่วยงานที่กำหนดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนา เช่น การซื้อสิทธิขายเสียงไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา หรือการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นต้นส่วนสำนักงาน กกต. จะเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือการเรียนการสอน และจัดอบรมถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้สอน       ขณะที่ พระพรหมบัณฑิต เทศนาตอนหนึ่งว่า กกต. เห็นว่า พระสงฆ์มีความสำคัญในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงได้มีการร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อทำให้การเลือกตั้งมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น สามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดสำนึก โดยจะต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยจะเกิดสำนึกได้จะต้องมีทั้ง 1. จะต้องมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ รักประเทศ และรักประชาธิปไตย 2. มีจริยธรรม ทั้งทางกาย วาจา เพื่อความดีงามของสังคม

 

       ด้านรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร. กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกที่จะช่วยงาน กกต. โดยทาง มจร. อาจจะมีการทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ซึ่งหากมีการทำหลักสูตรสำเร็จจะมีการอบรมในแต่ละภูมิภาค และจะมีการบรรจุหลักสูตรใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเชื่อว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับศาสนาประชาชนน่าจะให้การตอบรับได้ดี เพราะศาสนาจะทำให้คนกลมเกลียวกันง่าย เห็นได้จากพรรคการเมืองที่ต่างสี มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อได้มีการทำกิจกรรมทางศาสนาความแบ่งแยกในเรื่องต่างๆ ก็จะหมดไป ซึ่งทางเรายินดีดำเนินการให้ทันกับการเลือกตั้งช่วงนี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งนี้ ยืนยันว่า หลักสูตรดังกล่าวจะไม่มีการแตะเรื่องการเมือง

       ล่าสุดนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพศ. กล่าวภายหลังประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ตามที่มีการแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะมีผลไปเชื่อมโยงกับการเมืองนั้น ทางพระพรหมบัณฑิต อธิการมจร. ในฐานะกรรมการมส.ได้รายงานให้มส.รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยชี้แจงว่าการลงนามเป็นความร่วมมือทางวิชาการเท่านั้น รวมทั้งไม่ได้เป็นการละเมิดคำสั่งเจ้าคณะปกครองแต่อย่างใด แต่เมื่อมีเกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมา ทางมจร.จึงได้ยกเลิกความร่วมมือหรือเอ็มโอยูกับกกต.แล้ว เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และไม่ให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีก


HASTAG : มส.   มจร.   กกต.  

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว