ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ "นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" (รายละเอียด)

Publish 2017-11-02 14:29:47วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ให้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ