ตั้ง “ชัชชาติ” ส่งสัญญาณ “ปรองดอง” เล็งสลายขั้วการเมือง “บิ๊กป้อม” แจงอย่าคิดมากพร้อมดึงทุกฝ่ายช่วยงานรัฐบาลทำงานเพื่อชาติ

Publish 2017-09-29 11:38:49วานนี้  28 ก.ย. 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ   โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 16 และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกําหนดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย

 

งานนี้พล.อ.ประยุทธ์เลยมีการแต่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ขึ้นมา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ทั้งนี้ในส่วนของรายชื่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ของชาติส่วนใหญ่  ล้วนเป็นนักธุรกิจ นักวิชาการ อดีตข้าราชการ และทีมงานรัฐมนตรี 

 

 

 ซึ่งส่วนใหญ่เคยช่วยงานครม.และคสช.มาแล้วทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นนายฐาปน สิริวัฒนภักดี  เจ้าสัวน้อยเบียร์ช้าง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ทีมงานนายสมคิด  “บิ๊กตี๋” พล.อ.พหล สง่าเนตร ประธานบอร์ดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตผบ.ทหารสูงสุด เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 12 ของพล.อ.ประยุทธ์ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายจรัมพร โชติกเสถียร  อดีตดีดีการบินไทย นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ สะใภ้เซ็นทรัล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล  “บิ๊กแอ๊ว” พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาฯสมช.ที่เกษียณ  30 กันยายนนี้และถูกดึงมาช่วยงานนี้เลย ฯลฯ  

 

แต่ที่ฮือฮาสุดๆในการแต่งตั้งรอบนี้คือการมีชื่อของ “เสี่ยทริป” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคมในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ปัจจุบันรับหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  งานนี้เลยถูกคอการเมืองวิเคราะห์ว่าเป็นการส่งสัญญาณปรองดองสลายขั้วทางการเมือง โดยใช้วิธีการ “ดึงศัตรูเป็นมิตร”  หลังมีการดึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีคนสำคัญกระทรวง “เกรดเอ” จากฝั่งตรงข้ามมาร่วมงาน ที่เรื่องนี้ทาง “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องนี้ว่า  “เป็นธรรมดาทุกฝ่ายเข้ามาได้หมด ใครก็เข้ามาได้หมดอยู่แล้ว”  อนึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดกรณีแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อพล.อ.ประยุทธ์เซ็นตั้ง นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ มาช่วยงานเป็น 1 ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

 

 สำหรับรายชื่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้นมา ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด การค้ามนุษย์และภัยอื่น ๆ ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ  คณะกรรมการประกอบด้วย (1) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ (2) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ (3) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการ (4) พลเอก ทวีป เนตรนิยม กรรมการ (5) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการ (6) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร กรรมการ (7) นายวันชาติ สันติกุญชร กรรมการ (8) นายสุวิทย์ สิมะสกุล กรรมการ (9) รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น กรรมการ (10) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ  การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอํานวยความสะดวกในทางธุรกิจ คณะกรรมการประกอบด้วย  (1) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ (2) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการ  (3) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ กรรมการ (4) รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ (5) นายปพนธ์ มังคละธนะกุล กรรมการ (6) นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการ (7) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ (8) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล กรรมการ (9) นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ  (10) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการ (11) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ (12) นายธฤต จรุงวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบเรื่อง  คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬา นันทนาการ  คณะกรรมการประกอบด้วย (1) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ (2) นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ กรรมการ(3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ (4) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการ
(5) ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา กรรมการ (6) นายวรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ (7) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ (8) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล กรรมการ (9) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ (10) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ (11) นายสุธี อัสววิมล กรรมการ (12) ศาสตราจารย์อุดม คชินทร กรรมการ (13) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการและเลขานุการ

 4. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบเรื่อง  ผู้สูงวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน  (1) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการ (2) ศาตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการ (3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ (4) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ (5) นายพลากร วงค์กองแกว้ กรรมการ(6) นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการ (7) รองศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ กรรมการ (8) นางวีรวรรณ มอสบี้ กรรมการ (9) นายศิริชัย ไม้งาม กรรมการ (10) นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ (11) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการ (12) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการ (13) นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ  

5. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบเรื่อง  ทรัพยากรน้ำ พลังงาน โลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง คณะกรรมการประกอบด้วย (1) ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการ (2) รองศาสตราจารย์ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ (3) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ กรรมการ (4) รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย กรรมการ (5) ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการ (6) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ (7) นายสุวัช สิงหพันธุ์ กรรมการ (8) นายอานนท์ สนิทวงศ์ณ อยุธยา กรรมการ
(9) นางสาวลดาวัลย์ คําภา กรรมการและเลขานุการ

 6. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบเรื่อง  โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตํารวจอัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์) การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  คณะกรรมการประกอบด้วย  (1) นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการ  (2) นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ กรรมการ (3) ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ (4) ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ กรรมการ (5) นางวรารัตน์ อติแพทย์ กรรมการ (6) นายวิพล กิติทัศนาสรชัย กรรมการ (7) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ (8) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการ (9) นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ (10) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการ (11) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ กรรมการ (12) พลเอก อาชาไนย ศรีสุข กรรมการ (13) นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการและเลขานุการ

 

 


HASTAG : ปรองดอง  

เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ เจิดจรัส


Suggess News