15ปีมีอึ้ง!!!สำนักพุทธฯ:วิษณุคุมตั้งแต่คลอด ใครนั่งผอ.คนแรก ตะลึง!?!โยกนายพลสีกากีข้ามห้วยมา3เดือน?!? ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช?

15ปีมีอึ้ง!!!สำนักพุทธฯ:วิษณุคุมตั้งแต่คลอด ใครนั่งผอ.คนแรก ตะลึง!?!โยกนายพลสีกากีข้ามห้วยมา3เดือน?!? ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช?

Publish 2017-09-28 13:00:01

จากกรณีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการได้รับมอบหมายงานให้มากำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนา(พศ.) แทนนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ว่า ไม่มีปัญหาอะไรและไม่หนักใจที่ต้องเข้าไปกำกับหน่วยงานดังกล่าว ที่ผ่านมาตนดูแลงานกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ต้องประสานการทำงานกับพศ.เป็นประจำ ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ เพราะนายกรัฐมนตรี เห็นว่าหากนำงานของสองหน่วยงานมาประสานเข้าด้วยกันน่าจะเป็นเรื่องดี ทั้งนี้ในอดีตก็มีการรวมการทำงานของสองหน่วยงานมาก่อนและเพิ่งมาแยกกันทำงานในภายหลัง       ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงใด แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐระดับกรม ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

 

       โดยในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้นจนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี กลุ่มงานขึ้นตรงต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

       ย้อนไปเมื่อปี2545 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนแรก  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ  และ เมื่อนายสุทธิวงศ์ เกษียนอายุลงในเดือนตุลาคม 2546 ก่อนหน้านั้นมีข่าวฮือฮานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทาบทาม พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ข้ามห้วยมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   

  

       ต่อมาพล.ต.ท.อุดม ก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเพียงสามเดือนกว่า ก็เจอเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย นั่นคือ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 อันนำมาซึ่งการประท้วงของพระป่าคณะธรรมยุติในภาคอีสาน นำโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มีนายทองก้อน วงศ์สมุทร เป็นหัวหน้าศิษย์ผู้ทำหน้าที่แทน

 

       กระนั้นพล.ต.ท.อุดมนั้น เป็นตำรวจชำนาญข่าวกรอง เป็นคนสงขลาบ้านเดียวกับนายวิษณุ ได้ออกหน้าแทนมหาเถรสมาคมและรัฐบาล ยืนฟัดกับนายทองก้อน ถึงขนาดโชว์เช็คเงินสดกลางที่ประชุมมหาเถรฯ เป็นหลักฐานกล่าวหาหลวงตาบัวว่า "ว่าจ้างพระป่ามาประชุมนิคคหกรรมมหาเถรสมาคม" ครั้นเมื่อ พล.ต.ท.อุดม  เกษียนอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 นั้น ด้วยความดีความชอบดังกล่าว มหาเถรสมาคมจึงลงมติแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.อุดม  เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม


         อย่างไรก็ตามเมื่อ พล.ต.ท.อุดม พ้นตำแหน่งไปแล้วนายวิษณุ ก็ได้คัดสรร นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ บุตรชายของนายกรัฐมนตรีพระราชทาน คือ อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเมื่อเข้ารับตำแหน่งผอ.สำนักพุทธฯนพ.จักรธรรม ก็เดินสายไปไหว้ครูเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง คือ1.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.9) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 3.พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

 

       ต่อมารอยร้าวระหว่าง มหาเถรสมาคม กับ นพ.จักรธรรม ก็เด่นชัดและบานปลายไปเรื่อยๆ มีสัญญาณจากวัดราชาธิวาส ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา ของพระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกโรงฉะ นพ.จักรธรรมเป็นระยะ กระทั่ง นพ.จักรธรรม ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า นายวิษณุ เรียกไปพบ เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ให้ทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ นพ.จักรธรรม ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข

 

       สำหรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ นามเดิม เกี่ยว โชคชัย ฉายา อุปเสโณ เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงพระประชวร และเสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2545  มหาเถรสมาคม จึงได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในต้นปี พ.ศ. 2547 การแต่งตั้งถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มลูกศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล ซึ่งเป็นที่รับทราบกันว่า สมเด็จเกี่ยว เป็นที่เคารพศรัทธาของนายทักษิณ ชินวัตร ครั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและน้องสาวนายทักษิณ ได้เข้ากราบสมเด็จเกี่ยวด้วย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล : พระมหานรินทร์ นรินฺโทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ