นครนายก - คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (มีคลิป)

Publish 2017-08-24 19:10:32                      ที่วัดฝั่งคลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคระกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 เป็นประธานในพิธี โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธร พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก และคณะสงฆ์ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและชมนิทัศการประเพณีพื้นบ้านไทยพวน

                        ด้วยจังหวัดนครนายกมีวัดทั้งหมดจำนวน 210 วัด มีพระภิกษุ จำนวน 1512 รูป สามเณร 180 รูป คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 มาตั้งแต่ระยะที่ 1 พ.ศ. 2557 จนถึงระยะที่ 3                       ในปัจจุบันและจังหวัดนครนยก ได้ดำเนินการควบคู่กันทั้งในด้านปรมาณและด้านคุณภาพ ในด้านปริมาณสามารถรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมในโครงการได้ตามเป้าหมาย คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในด้านคุณภาพมีการดำเนินการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างต่อเนื่องมาตลอด

 

 

สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ประจำภาคตะวันออก จ. นครนายก

 
Suggess News