เวทีปรองดองภาคใต้!!แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างสัญญาประชาคมและสร้างความรับรู้เพื่อความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคใต้

Publish 2017-07-21 00:06:33เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (20 ก.ค.)  ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) เป็นประธานเปิดการจัดเวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างสัญญาประชาคม และสร้างความรับรู้เพื่อความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนพรรคการเมือง ผู้แทนกลุ่มการเมือง ผู้แทนองค์กร และภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างสัญญาประชาคมจากคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง ก่อนที่คณะอนุกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปพิจารณาจัดทำร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไปทั้งนี้ผู้แทนจากภาคส่วนที่เข้าร่วม ฯได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื่องโดยใช้เวลาหลายชั่วโมง โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดทำสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในขณะที่บางคนได้เสนอให้มีการใช้กฎหมายมาบังคับเพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาประชาคมสามารถเดินหน้าไปได้  รวมทั้งต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ได้ก่อน เช่น การถือครองที่ดิน การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคบใช้กฎหมาย เป็นต้น

 สำหรับเนื้อหาร่างสัญญาประชาคมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ บทนำ ความคิดเห็นร่วม และภาคผนวก โดยความคิดเห็นร่วมมี 10 ข้อ ประกอบไปด้วย 1.คนไทยทุกคนพึงร่วมกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้ประเทศไทยมีความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในกรอบกฎหมาย มีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ส่งเสริมสถาบันการเมืองให้มีความเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐและการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา 2.คนไทยทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต 3.คนไทยทุกคนพึงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการดำเนินชีวิต รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ 4.คนไทยทุกคนพึงร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.คนไทยทุกคนพึงให้การสนับสนุนส่งเสริมการดูและคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 6.คนไทยทุกคนพึงเคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม  7. คนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  8. คนไทยทุกคนพึงตระหนักในการส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากลตามกฎกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี  9. คนไทยทุกคนพึงสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  10. คนไทยทุกคนพึงพึงเรียนรู้ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ.

ภาพ/ข่าว  นวรัตน์  อินทศิลา   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.นครศรีธรรมราช