นี่แหละที่ลุงตู่ต้องอยู่ต่อ!?!ก้าวสู่ปี4คสช.“ประชาชน”เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอีก ให้คะแนนแก้ทุจริตมากสุด บริหารประเทศของรัฐบาลก็สอบผ่าน???

นี่แหละที่ลุงตู่ต้องอยู่ต่อ!?!ก้าวสู่ปี4คสช.“ประชาชน”เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอีก ให้คะแนนแก้ทุจริตมากสุด บริหารประเทศของรัฐบาลก็สอบผ่าน???

Publish 2017-07-01 08:48:05

       จากกรณีกรุงเทพโพลล์ของ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ความเชื่อมั่นประเทศไทยกับการก้าวสู่ปีที่ 4 ของคสช. โดยมีการเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,127 คน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในภาพรวม 5.38 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.39 คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด 5.67 คะแนน รองลงมาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 5.58 คะแนน และด้านเศรษฐกิจ 4.89 คะแนน       ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นด้านการเมือง ที่มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 5.67 คะแนน เพิ่มขึ้นปีก่อน 0.55 คะแนน โดยที่ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้คะแนนมากสุด 5.92 คะแนน ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาล และ คสช. ได้ 5.68 คะแนน ด้านการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 5.43 คะแนน


       อย่างไรก็ตามส่วนความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.89 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.18 คะแนน โดยด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้คะแนนมากสุด 5.57 คะแนน โดยที่ด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ ได้คะแนนน้อยสุด ได้ 4.01 คะแนนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ