เสียงสะท้อนปชช.-นายกฯต้องฟัง!!!คนเห็น5ปัญหาหนักรุมรบ. “ศก.แก้ไม่ตก พบโกงภาครัฐ มีความขัดแย้งการเมือง ใช้ม.44ต้องรอบคอบ เลือกตั้งยังไม่ชัด”

เสียงสะท้อนปชช.-นายกฯต้องฟัง!!!คนเห็น5ปัญหาหนักรุมรบ. “ศก.แก้ไม่ตก พบโกงภาครัฐ มีความขัดแย้งการเมือง ใช้ม.44ต้องรอบคอบ เลือกตั้งยังไม่ชัด”

Publish 2017-04-22 11:01:31

       จากกรณีที่สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ถึงการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยเห็นว่า มี 5 ปัญหารุมเร้า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ที่ประชาชนหนักใจ / พร้อมแนะวิธีแก้ไข สำหรับปัญหาอันดับ1 คือเศรษฐกิจ   87.92% เพราะเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลยังแก้ไม่ตก ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องของกินของใช้แพง ราคาผลผลิตตกต่ำ การส่งออกมีปัญหา ยังมีคนตกงาน ว่างงาน ฯลฯ วิธีแก้ไขมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผล สรรหาผู้ที่มีความรู้ เก่งเรื่องเศรษฐกิจมาช่วย มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกิดการจ้างงาน เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ฯลฯ       ส่วนอันดับ 2 การทุจริตคอรัปชั่น 76.61% เพราะยังพบการทุจริตจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังและเข้มงวด มีข่าวออกมาเป็นระยะ ๆ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ฯลฯ วิธีแก้ไขภาครัฐต้องชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ มีเอกสารหลักฐานประกอบ เร่งปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ดำเนินการ เอาผิดอย่างจริงจัง เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง ฯลฯ อันดับ 3 ความขัดแย้งทางการเมือง 70.45% เพราะเป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้อง รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบ้านเมือง ฯลฯ วิธีแก้ไข รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนในการแก้ปัญหา ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย รับฟังความเห็นรอบด้าน ไม่อคติ ฯลฯ


       ขณะที่อันดับ 4 การบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรา 44 พบ 64.78% เพราะมีกระแสต่อต้าน มองว่าถูกรัฐบาลปิดกั้น ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ บางคดีถูกมองว่าไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ฯลฯ วิธีแก้ไข ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลดี-ผลเสียที่จะตามมา สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนได้ ฯลฯ และอันดับสุดท้ายคือ อันดับ 5 การเลือกตั้ง    61.18% เพราะเป็นเรื่องสำคัญทางการเมืองและมีผลต่ออนาคตของประเทศ กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน มีนักการเมืองออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น ฯลฯ วิธีแก้ไข คือ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เชิญนักการเมืองมาพูดคุย และหาแนวทางที่เหมาะสม กำหนดวันเวลาเลือกตั้ง ที่ชัดเจน ฯลฯ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน