สปส. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพิ่มเงินรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด พร้อมปรับรายการอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 176รายการ

สปส. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพิ่มเงินรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด พร้อมปรับรายการอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 176รายการ

Publish 2017-08-28 19:45:27

          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เผยมติบอร์ดประกันสังคม เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเงินรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด พร้อมปรับปรุงรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 176 รายการ แจงเพื่อมาตรฐานการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน สำหรับสาระสำคัญคือปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีโรคมะเร็ง 10 ชนิดที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางมาตรฐานที่กำหนด (Protocol) และมีความจำเป็นให้การรักษาด้วยยาและหรือเคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา ให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี และในที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษายังได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบันและให้บูรณาการร่วมกันทั้ง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนค่ารักษา โรคมะเร็งเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้าถึงการรักษา นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษายังมีการพิจารณาปรับปรุงรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคจำนวน 176 รายการ โดยปรับปรุงอัตราค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม รวมทั้งข้อบ่งชี้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐาน

 


         “สิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคมเรื่องการให้บริการรักษาโรคมะเร็ง หรือการปรับปรุงอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ และกรณีเจ็บป่วยอื่น ๆ มีมาตรฐานทัดเทียมกับกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเราพยายามพัฒนาสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณีอย่างเหมาะสมควบคู่กับความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมด้วย อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ”ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต