เป็นโรคร้ายแรง เตรียมเฮสำนักงานประกันสังคม แจง คุ้มครองผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคมะเร็ง

เป็นโรคร้ายแรง เตรียมเฮสำนักงานประกันสังคม แจง คุ้มครองผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคมะเร็ง

Publish 2017-08-26 15:18:17


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจง ให้ความคุ้มครองกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคมะเร็ง มีสิทธิได้รับการรักษา และยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีมีผู้ประกันตนโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ social Media กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 3 แต่สิทธิประกันสังคมจ่ายยาให้เฉพาะคนที่เป็นมะเร็งระยะแรกเท่านั้น จากกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ โดยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน การรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิดมีแนวทางการรักษาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าการรักษาวิธีนั้น ๆ แล้วไม่ได้ผล หรือไม่ตอบสนองต่อยาที่รักษา สามารถใช้แนวทางการรักษาอื่น ๆ ได้ โดยสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  ในกรณีที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาพิจารณาการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ประกันตนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายไขกระดูกจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 750,000 บาทต่อราย หรือ 1,300,000 บาทต่อราย แล้วแต่กรณี
นายสุรเดช กล่าวถึง หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคมะเร็ง สำนักงานประกันสังคมมีการจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย ในกรณีให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายต่อปีอย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ยังมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และเดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต

;